NNextSecure kent twee vormen van dienstverlening waarmee zij haar klanten wil helpen verantwoordelijkheid te nemen zoals die volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van hun geĆ«ist wordt per 25 mei 2018. Dit zijn: AVG Responsibility Program (Responsibility based approach) Gericht op een duurzame implementatie van verantwoordelijkheden conform de AVG in processen, technologie en menselijk gedrag. Het programma zal een permanente plaats krijgen binnen de organisatie waardoor deze zich altijd kan verantwoorden naar de Autoriteit Persoonsgegevens.   AVG Compliance Quickstart (Risk based approach) Gericht op een snelle start met de implementatie van AVG verantwoordelijkheden. Hierbij is de focus op het vaststellen van de belangrijkste maatregelen waarbij een groot gedeelte van de uitvoering uitbesteed kan worden om snel effectief te zijn. Na de Quickstart zal worden geĆ«valueerd hoe de klant op lange termijn het beste kan blijven voldoen aan de AVG. Beide dienstverleningsvormen kennen eenzelfde fasering in de uitvoering. Deze AVG Roadmap is hieronder kort schematisch weergegeven:Tijdens een eerste overleg met de organisatie wordt voor aanvang van de roadmap, de scope van de AVG Quickscan vastgesteld en de deelnemerslijst voor de informatiesessie. De duur en inspanningen tijdens de eerste drie fasen zijn afhankelijk van o.a. de grootte van de organisatie en de ver(be)werkingen van persoonsgegevens. Focus van de activiteiten is er op gericht om aantoonbaar te maken dat uw organisatie verantwoordelijk bezig is in het kader van de AVG regelgeving, ook al zal compliancy in een continue veranderende omgeving en op een voldoende niveau van volwassenheid wat later kunnen bereikt worden.